נשק, תחמושת ורשיונות

לחברה רישיון מיוחד מאת משטרת ישראל ומשרד הפנים, לאחזקת כלי ירייה לפי סעיף 10 ג' לחוק האמור.

לחברה כל הרישיונות הנחוצים לביצוע השירותים שהיא מספקת ללקוחותיה לרבות:

– לחברה רישיון של משרד המשפטים לפי חוק חוקרים פרטיים ושרותי שמירה תשל"ב 1972, לקיום וארגון משרד לשרותי שמירה ואבטחה לפי סעיף 18 לחוק.

– אישור עבודה עם גופים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו 1976.

– אישור של החברה במע"מ ואישור על ניהול ספרי חשבונות בהתאם לפקודת מס הכנסה.

– אישור של משטרת ישראל לרכישת כלי ירייה ללא הגבלה.

– חבר באיגוד הארצי של חברות השמירה בישראל.

– רישיון קבלן שרות של משרד התעשייה והמסחר.